Maandelijks archief: januari 2013

30 : Heropname, rehospitalisatie, readmission.

30 (dertig) is het natuurlijke getal volgend op 29 en voorafgaand aan 31. (Wikipedia)

In medische disciplines is 30 een bijna magisch getal.

Dit omdat de effectiviteit van een behandeling vaak na 30 dagen meetbaar wordt en daarom vaak als (kwaliteits) standaard wordt aangehouden.

Vandaar ook dat heropnamen binnen 30 dagen als negatieve maatstaf worden gesteld.

In de Verenigde Staten wordt de laatste tijd regelmatig over dit onderwerp (readmission) gepubliceerd.

In de Jama 2013;309(4):345-346:  1 op de 5 patiënten is binnen 30 dagen weer terug in het ziekenhuis. In de meeste gevallen is deze opname gerelateerd aan een eerdere behandeling.
Leek het handig de opnametijd zo kort mogelijk te houden, door de heropname wordt het uiteindelijk toch een extra dure behandeling is de algemene gedachte.

Uit een studie, waarbij 129 acute care Veterans Affairs hospitals in the United States betrokken waren, blijkt dat reductie van de ligduur niet gelijk op gaat met de toename van het aantal  heropname. (Ann Intern Med. 2012;157:837-845.)

Het onderzoek ging over een periode van 14 jaar, waarin de ligduur met 27% afnam, in diezelfde periode nam het aantal heropname af met 16%.  

Wel bleek er een stijging gaande als de ligduur verkort werd i.t.t. de standaard tijd die voor een behandeling stond.

Het is tegenwoordig een kwaliteitsmaat voor een ziekenhuis. Er is veel aan gelegen om het aantal patiënten dat binnen 30 dagen weer aanklopt bij het ziekenhuis te beperken.

Dit blijkt geen eenvoudige opgave.
In het onderzoek wordt aangegeven dat de samenwerking tussen diverse disciplines te kort schiet, waardoor niet tijdig wordt onderkend dat het ontslag te vroeg komt. Ook de begeleiding van de patiënt naar huis laat te wensen over.

30 Dagen denktijd, om hier wat aan te doen, lijkt onvoldoende. Het probleem wordt in de VS wel herkend, maar nog niet afdoende getackeld.

Hoe de situatie in Nederland is, op dit moment. De zoekvraag geeft minimaal resultaat  via Google.  Op 21 februari 2012 deed Guus Schrijvers (tot voor kort  Julius Center, Utrecht) een oproep aan ziekenhuizen om het heropnamepercentage van hun ziekenhuis, aan hem bekend te maken. Of daar respons op is gekomen wordt  niet duidelijk.

Maar “alle goede zorg” komt doorgaans uit de VS overgewaaid.  Alle kans dat  het rehospitalisatiecijfer, het nieuwe stokpaardje in de zorg gaat worden.

In ieder geval is er wetenschappelijke evidence voor handen.

Nu nog de getallen boven water zien te krijgen. Wie openbaart ze?

Literatuur: 

 • Muthiah Vaduganathan, MD, MPH; Robert O. Bonow, MD, MS; Mihai Gheorghiade, MD. JAMA. 2013;309(4):345-346. doi:10.1001/jama.2012.205110.
 • Zorgkwaliteit en complicaties van operaties vergelijking van de uitkomsten van 3 heelkundige afdelingen. Dijs-Elsinga, J., e.a.  Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A1703
 • “Risk Factors for 30-Day Hospital Readmission among General Surgery Patients”.Michael T. Kassin, Rachel M. Owen, Sebastian D. Perez, Ira Leeds, James C. Cox, Kurt Schnier, Vjollca Sadiraj, John F. Sweeney. Journal of the American College of Surgeons, August 2012, doi: doi:10.1016/j.jamcollsurg.2012.05.024.
 • The validity of indicators for assessing quality of care: a review of the European literature on hospital readmission rate. Eur J Public Health. 2011 doi:10.1093/eurpub/ckr165
 • Jencks SF, e.a., Rehospitalizations among patients in the Medicare Fee-for-service program, New England Journal of Medicine, (360), 2009, pp 1418-28.
 • Interventie ter preventie van heropname in het ziekenhuis van mensen van 65 jaar en ouder: RIVM. link

__________________________________________________________________

Om over na te denken als patient (familie), voor je wordt ontslagen  *

 •  Waar ga je na het onstalg heen: naar huis of tijdelijke opvang.
 • Ga je naar huis, heb je dan thuiszorg nodig.
  Bij thuiskomst is het raadzaam dat er een familielid of  vriend(in) aanwezig is. En liefst nog even blijft.
 • Mogelijk heb je speciale zorg nodig: dieet, medicijnen, verbandmiddelen. Heb je huklp van de thuiszorg nodig of kan familie je helpen.
 • Hoe ga je verder met de  voorgeschreven medicijnen door ziekenhuis. Weet je  waarom je ze moet innemen, is de dosering bekend evenals eventuele bijwerkingen. Denk je ook aan de medicijnen die je voor opname al gebruikte.
 • Heb je zuurstof nodig, of andere hulpmiddelen, zorg ervoor dat je weet hoe deze te gebruiken.
 • Zorg dat je instructies krijgt voor activiteiten die je wel niet mag ondernemen. Is trappenlopen toegestaan, rijden?
 • Denk erover na welke  hulpbverleners je straks nodig hebt. Je huisarts, een fysiotherepeut etc. Zorg ervoor dat afspraken vast staan, zo snel mogelijk worden gemaakt.
  Ook dat ze door het ziekenhuis (behandelende artsen) op de hoogte worden gesteld van je gezondheidssituatie.

* Discharge Planning. Denise M. Goodman, MD, MS; Alison E. Burke, MA; Edward H. Livingston, MD JAMA. 2013;309(4):406. doi:10.1001/jama.2012.145192. Text Size: A A A . link

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder patient, Patientgerichtheid, Patientveiligheid, Ziekenhuizen

Top-salariaria: Ofwel de Balkenendenorm.

Salaris –  aria.

Er wordt nog steeds gesproken over de Balkenende norm. We weten allemaal dat het daarbij gaat om het salaris van de minister president. Mogelijk  is het huidige salaris van Balkenende uitgegroeid tot een super topsalaris en menen de dames en heren vanuit o.a. de zorg zich hieraan te moeten spiegelen.
Vastgesteld is weer dat de beloning in veel gevallen nog steeds over de top is, getuige het recentelijk verschenen overzicht van groot verdieners.  http://www.l1.nl/bestand/grootverdieners.

Wetgeving en vele kamervragen ten spijt. Minister Plasterk lijkt als een ware Don Quichot tegen windmolens te vechten.

MEDION DIGITAL CAMERA

Vanwaar alle commotie? Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) in werking getreden.

Het maximum-inkomen (130 procent van het ministerssalaris) ligt op 187.340 euro salaris plus onkosten en pensioenbijdrage, samen 228.599 euro. Daarnaast regelt de wet een maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro en een verbod op bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning. Bestuurders in de zorgsector vallen onder de reikwijdte van deze wet. Voor bestaande gevallen is een overgangsregime vastgesteld. Zittende bestuurders houden maximaal vier jaar lang de salarisafspraken die zij al hadden toen de wet in de Tweede Kamer werd behandeld (najaar 2011). Daarna gaat hun salaris in drie jaar stapsgewijs omlaag naar de norm van de wet. Bij nieuwe benoemingen en herbenoemingen geldt gelijk de nieuwe norm.

Het wordt nog erger. In het regeerakkoord staat dat het maximum-inkomen in de (semi)publieke sector nog verder omlaag gaat: van 130 procent naar 100 procent van het ministerssalaris.
De NVZD (Nederlands Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren) spant een kortgeding aan tegen de Staat vanwege de Wet Normering Topinkomens (WNT)

De NVZD stelde in 2009 een beloningscode (BBZ) op die een soort CAO vormt. Bestuurders van kleine verzorgingstehuizen verdienen minder dan die van academische ziekenhuizen. Het hoogste salaris is ongeveer 240.000 euro per jaar. Ongeveer 15% van de zorgbestuurders verdient meer dan 190.000 euro per jaar
De zorgbestuurders vinden het principieel onjuist dat de overheid beslist over de salarissen. (Pleitnota) 

Op 11 januari 2013  heeft  de voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage , uitspraak gedaan  C/09/432271 / KG ZA 12-1349 LJN: BY8165

De Rechtbank Den Haag oordeelt dat bestuurders van zorginstellingen vallen onder de Wet Normering Topinkomens, waarbij een maximale bezoldiging hoort die niet uitstijgt boven de ‘Balkenendenorm’

Daarnaast lijkt  er een nieuwe trend te ontstaan.  Een aantal toppers zwaait voortijdig af en bedingt daarbij een superregeling, de  “ontbindende vaststellingsovereenkomst” .

Ook daar wordt een salamipolitiek toegepast, stapje voor stapje steeds meer: het onderste wordt uit de kan gehaald.

Wordt dit binnenkort ook bij wet verboden?

Sneu, bij dit alles is dat de hardwerkende gezondheidswerkers minder riant worden betaald.

Complimenten van de patiënt vormen daar de bonus.

Het wordt tijd om een star-ratingsysteem te introduceren, waarbij de patiënt (klant is  koning) aangeeft wie een bonus verdient.

Artikelen NRC.nl, Skipr, Zorgvisie.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder carriere, Loopbaan

Wie kan maat houden?

Allereerst wens ik u allen een mooi 2013 toe!

Gelukkig nieuw crisisjaar! Las ik op de omslag van het tijdschrift Forum.
Ik hoop, misschien tegen beter weten in, dat het mee zal vallen.
Als we met elkaar leren; genoegen te nemen met wat minder, dan staat niets ons geluk in de weg, om er samen een mooi 2013 van te maken.

Mijn voornemen is om dit weblog weer wat leven in te blazen.

Stof genoeg eigenlijk, alleen de tijd ontbreekt vaak om zinnige gedachten te formuleren.

Vandaag koppel ik de kinderopvang aan de kwetsbare ouderen.

Gisteravond deels gekeken naar een praatprogramma van Arie Boomsma over de toenemende kosten van de kinderopvang en de dilemma’s die dat grotendeels, voor de wil werkende moeder, oplevert. Carriërepaden zijn er om te doorlopen. Dat wil je voor je kind en dat wil je voor je zelf ook kunnen waar maken zo leek de meest gehoorde stelling.
Behalve dan die moeder, hulde overigens, die tijdelijk van haar pad afwijkt om er wel te zijn  om de pleister te plakken en de thee op te schenken.
Kind vijf dagen naar de opvang, want man en ma moeten nog hun hypotheek- en studie schuld aflossen, een auto rijden etc. en dan krijgen ze ook nog eens de rekening gepresenteerd voor de Kinderopvang. Schande overheid !?

Zelf niet in het bezit zijnde van (kleine) kinderen trok ik een parallel naar de kwetsbare ouderen. Martin van Rijn pleit voor de menselijke maat. “Dit betekent ondermeer dat er binnen de samenleving grotere betrokkenheid moet komen bij kwetsbare ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Er moet een maatschappelijke discussie komen over de vraag hoe we nu omgaan met kwetsbare ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.”

Daar worden de rollen omgekeerd. De kinderen kunnen nu voor de mamaopvang zorgen. Hier komt ook de keuze te liggen, ga ik minder werken om voor mijn moeder (ouders) te zorgen. Ook daar moeten regelmatig pleisters worden geplakt en een potje thee gezet. Ook daar wil je niet dat kwetsbaren van hun levenspad donderen. (valpreventie!)

Het zal een kwestie van crisismanagement worden, maar voor een carrièrevrouw moet dit toch de uitdaging zijn.

Leer je meteen om maat te houden. Menselijke maat, discussie waard of niet?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder gezondheidszorg, Patientveiligheid