Maandelijks archief: april 2013

2nd4you: Marktplaats voor pillen.

De tijd van de vrije markten komt weer aan.
Zolders worden weer leeggehaald, het is tenslotte eindelijk voorjaar, de bezem erdoor en de spaarpot wordt weer gevuld.

Het schijnt volgens de statistieken zo te zijn dat de Nederlander, die bestaat, op dit moment de hand op de knip houdt, er zelfs veel aangelegen is om overbodige producten voor een schappelijke prijs van de hand te doen. Minder tijdschriften koopt en de (2e) auto weg doet. 

In de zorg zijn de begrippen Kiezen en delen (1991), Doelmatigheid (1988), Passende zorg en Grenzen aan de zorg (1987) aan een comeback toe. Het zijn eigenlijk tweedehandsjes die van zolder komen en weer opgepoetst,  zich opnieuw willen bewijzen. Wat is dat toch met die gezondheidszorg. Door alle jaren heen blijven de zorguitgaven alsmaar stijgen. In 2010 gaf Nederland 12% van het bruto binnenlands product uit aan gezondheidszorg (RIVM, Zorgbalans). 

Waardoor blijven de prijzen stijgen, waarom is de prijs van de behandeling nog niet transparant? 

Staaltje: ”Iemand uitleggen dat hij gezonder moet leven en meer moet bewegen kostte een arts meer moeite dan het voorschrijven van medicatie, maar de zorgverlener krijgt het gesprek niet vergoed, maar de behandeling wel” Uitspraak Rutger Jan van der Gaag (KNMG) in Nefarma april 2013. En de pillen kosten ook nog wat.

Ongebruikte geneesmiddelen hergebruiken. Dat was tot voor kort not done. Langzamerhand gaan er toch stemmen op om dit idee nader uit te werken. Gezien de blisterverpakkingen bij medicijnen zou dat de houdbaarheid en kwaliteit toch kunnen waarborgen. Op iedere strip naam van het medicijn, hoeveelheid-mg,  naam tablet, uiterste retourdatum Apotheek. (de houdbaarheidsdatum is bij de Apotheek bekend).

Het grootste probleem zal dan in het logistieke proces zitten. Hoe bewaart de Apotheek de medicijnen en  hoe verzorgt deze de vernieuwde afzet. 2nd4youshop?  Hoe worden de kosten gerestitueerd en welke kosten worden aan de nieuwe gebruiker in rekening gebracht. Is hier een Marktplaatsprijsje op zijn plaats. Wellicht dat prijzen ook opgedreven gaan worden. Een aantal geneesmiddelen blijkt schaars te gaan worden.

Conclusie: Het ligt allemaal toch wat gecompliceerder, maar er moeten toch knappe koppen rondlopen die dit nader kunnen uitwerken.

 In het AMC is het project SLIM opgezet. Doel: Het zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare middelen en het optimaal inzetten van iedere euro voor kwaliteit.  Alle divisies en diensten dragen daaraan bij met maatregelen om enerzijds te besparen en anderzijds om dingen beter te doen”. 

Iedereen denkt mee, maar het ei van Columbus heb ik nog niet langs zien komen. 

Hebt u een slim SLIM idee? Melden graag!

noot:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder marktwerking

Retro-144e tentoonstelling in de Medische Bibliotheek AMC-Amsterdam.

Het getal kun je niet rond noemen, doorgaans niet bijzonder
Waarom dan toch deze tentoonstelling voor het voetlicht brengen of op een voetstuk plaatsen?

De 144e tentoonstelling is een terugblik van mijn (oud) collega Heleen. In september 2012 nam zij afscheid van de bibliotheek van het AMC als clinical librarian.
Nou ja afscheid, dat is nog even de vraag.
Met het bibliotheekwerk bemoeit zij zich nu in principe niet meer.

Heleen

De tentoonstellingen in de MB worden nog met veel plezier door haar georganiseerd. Komt het doordat het een wereld is van ons kent Heleen of Heleen kent ons?

Zeker is dat er in de periode 1985-2013, tot nu toe 143 tentoonstellingen zijn gehouden, op initiatief van Heleen. De 144e komt er aan en biedt nu een retro-blik.

Oud exposanten: (veelal oud AMC’ers) als Kees Boer, Louis Deen, Pieter Devriese, Erik Meerum Terwogt, Yvonne Melchers, Anna de Mol van Otterloo, Adriaan Philipszoon, Felicia ter Poorten, Saar Roelofs, Fred van de Siepkamp, Marianna Slot, Wiepko Terpstra en Ineke Vrijlandt laten hun werk nogmaals zien in de MB.

Zij scheppen daarmee slechts een bescheiden beeld van hun oeuvre en hun vooruitgang.
In de ogen van een niet kunstkenner is het een caleidoscoop. Bont.

Er spreekt zeker uit dat de exposanten volop genieten van hun kunstpassie. Op ieder zijn eigen wijze: uitbundig, met een air, gezellig, spannend, kunst, met een grote K dat is aan u om te beoordelen.

De bieb wordt er vrolijk van.

Van deze vrolijkheid kunt u gedurende de komende tijd mee genieten.

De tentoonstelling wordt op woensdag 17 april 2013 – geopend om 16.30 uur.
En is daarna op werkdagen te bekijken van ma-do 8.30 – 20.30 uur. Vrij: 8.30 -17.00 uur
AMC-locatie K0 216

En dan maar wachten op de 145e tentoonstelling, anders wordt het leven zo kaal en saai!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Ouderenmishandeling voorkomen: getuigschrift is niet voldoende.

Op 5 april 2013 overhandigde staatsecretaris Martin van Rijn een “getuigschrift” aan de deelnemers van de training ouderenmishandeling. Vijf en dertig personen,  veelal leden van de ouderenbonden ANBO, UniekBO, PCOB en NOOM,  mogen zich nu voorlichter noemen op dit gebied. Het is de bedoeling dat zij op allerlei bijeenkomsten van o.a. ouderenbonden ouderen gaan inlichten over wat ouderenmishandeling is en hoe ze dit kunnen voorkomen of stoppen.

In 2011 startte de actie “Ouderen in veilige handen” Eén van de actiepunten was meer voorlichting.

“Naar schatting worden 200.000 ouderen boven de 65 jaar jaarlijks mishandeld. Bijvoorbeeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners.” (VWS)

In een recent gepubliceerd onderzoek in de JAMA internal medicine wordt een relatie gelegd tussen ouderenmishandeling en een toename van het aantal ziekenhuisopnamen. Verwaarlozing:  denk aan het niet nakomen van een consult, slechte voeding en/of  medicatiefouten werken een ziekenhuisopname in de hand.

Ook hier valt door voorlichting wat te winnen.

In de stad Chicago werd een groep van 6674 ouderen in het onderzoek betrokken. Daarvan was bekend dat 106 personen slachtoffer waren van ouderen mishandeling. Voor deze groep van 106 werd een jaarlijks opname percentage van 1.97 vastgesteld. Terwijl voor de overigen een percentage van 0.62 werd genoteerd. De mishandeling kan liggen in geestelijke mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing, geweld.Nader onderzoek is nog wel gewenst.

Helaas neemt het aantal oudermishandelingen daar en hier sterk toe.

Of er al onderzoek is gedaan naar het waarom daarvan heb ik nog niet onderzocht. Lijkt mij toch ook zeer het weten waard. Is het overbelasting van de familie en/of mantelzorger, veeleisendheid van de ouderen, gebrekkige logistiek bij de thuiszorg? Het zijn allemaal elementen die van invloed kunnen zijn. Voordat er verder wordt bezuinigd moet de oorzaak eerst maar eens boven tafel komen.

Is het een nieuw fenomeen of een verwaarloosd fenomeen. Transparantie ook hier is het woord weer te gebruiken.

Het lijkt mij goed dat de voorlichters, met bewijs, zich in hun voorlichting niet alleen beperken tot de ouderen.

______________________________________________________________________________

Meer info:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Ziekenhuizen

Langs de meetlat: transparantie in de zorgsector getoetst.

Het kan altijd nog beter!

Als men de kwaliteit van zorg wil beoordelen dan zal er gemeten moeten worden. Daarvoor heeft men indicatoren nodig.
Een indicator is een meetbaar fenomeen (meestal een getal) dat een signalerende functie heeft. Wijkt een indicator af van een afgesproken norm dan is bijsturing mogelijk. Indicatoren geven dus een aanwijzing over de mate van kwaliteit van een bepaald aspect van de gezondheidszorg.

Indicator = verschijnsel dat op iets wijst, factor die iets aangeeft (vDale)

Je kunt denken aan:

 • Academische-indicatoren – > UMC
 • Inkoop-indicatoren – > Zorgverzekeraar
 • Keuze-indicatoren – > Patiënt
 • Toezicht-indicatoren (prestatie indicatoren) – > Inspectie
 • Uitkomstindicatoren – geven patiënten en zorgverzekeraars informatie over de effectiviteit van de geleverde zorg.
 • Volume-indicatoren -> Zorginkoop.
 • Zorginhoudelijke indicatoren  ->  Zichtbare zorg

De Algemene Rekenkamer heeft recent een rapport; Indicatoren voor kwaliteit in de zorg uitgebracht over de behaalde resultaten in de zorgsector met betrekking tot transparantie. In hoeverre hebben de initiatieven van het ministerie van VWS toe gewerkt naar de verbetering van de kwaliteit van zorg?
Het blijkt dat de diverse ministers er in de afgelopen 16 jaar niet in geslaagd zijn om de zorgsector zelf voldoende indicatoren te laten ontwikkelen. Ondanks een investering van ca € 31 miljoen, in de afgelopen 5 jaar.De stabiliteit en kwaliteit van de meeste indicatorensets om kwaliteit te meten is te licht bevonden. Bovendien zijn er nauwelijks indicatoren ontwikkeld die de uitkomsten van zorgverlening adequaat kunnen meten.

De bruikbaarheid valt tegen zo concludeert de Rekenkamer.

De minister van VWS is van mening dat inmiddels het «glas half vol» is  met perspectief op verbetering.
De Rekenkamer concludeert dat alles trager verloopt dan gehoopt.

Onlangs bracht de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het rapport Beperkt zicht : Onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van prestatie-indicatoren over de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg uit.
In opdracht van de NFU hebben het AMC, LUMC en Erasmus MC vanaf 2010 onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van prestatie-indicatoren over de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg.
Met betrekking tot kwaliteitsindicatoren voor Borstkanker en Heup/Knievervangingen zijn de volgende bevindingen gerapporteerd:
1) Definities worden verschillend geïnterpreteerd met onvergelijkbare indicatorenscores als gevolg;
2) Grote diversiteit in dataregistratie, data ontsluiting en zelfrapportage door ziekenhuizen;
3) Toename in FTE’s ten behoeve van dataverzameling en rapportage;
4) Gerapporteerde indicatoren zijn beperkt betrouwbaar;
5) Validiteit van de gerapporteerde indicatoren valt in beperkte mate vast te stellen;
6) Zichtbare Zorg indicatoren worden anno 2012 nauwelijks gebruikt voor intern kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen.
Geconcludeerd kan worden dat verdere ontwikkeling noodzakelijk is om kwaliteit van zorg op betrouwbare wijze te meten. De universitair medische centra zullen hier actief aan bijdragen.

Kwaliteitswet zorginstellingen. link
Hoofdstuk II. Eisen. 2-6.
De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt.

meetlat

Bronnen:

 • Indicatoren voor kwaliteit in de zorg: Algemene Rekenkamer. Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 585, nr. 1-2. Den Haag:SDU Uitgevers, maart 2013. 20 blz. pdf
 • Beperkt Zicht: Onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van prestatie-indicatoren over de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg: Amsterdam: Academisch Medisch Centrum UvA, afd. Sociale Geneeskunde, Erasmus Medisch Centrum, Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Leids Universitair Medisch Centrum, Afd. Medisch Besliskunde. Utrecht: NFU, febr 2013. 99 blz. ISBN nummer: 978 90 9027307. pdf   Bijlage. pdf
 • Het resultaat telt 2011. Den Haag: Inspectie voor de gezondheidszorg, jan 2013. 168 blz. pdf
 • Prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen: methodologie van onderzoek 9: meten van de kwaliteit van zorg. Auteurs: Siregar, S., R.H.H. Groenwold, M.I.M. Versteegh, L.A. van Herwerden  Ned Tijdschr Geneeskd 2012;156:A5487 pdf 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Patientgerichtheid, patientveiligeheid, prestatieindicatoren, Ziekenhuizen