Categorie archief: Verpleegkundigen

Evidence Based Practice! Journal Club bewijst goede dienst.

Tegenwoordig heb je Journal clubs.  Vroeger refereerbijeenkomsten, mogelijk is het een kwestie van oude wijn in nieuwe zakken, maar het fenomeen sluit wonderwel aan bij de EBP gedachte. EBP is hot in de (para)medische wereld. Bij Evidence Based Practice (EBP) gaat het om klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring van de zorgverlener en de waarden en voorkeur van de individuele patiënt. De medische discipline richt zich al geruime tijd op rationalisatie van het klinisch handelen. Werd in het verleden vertrouwd op ervaring, traditie en gezag, tegenwoordig baseert de (para)medicus zich zoveel mogelijk op wetenschappelijk onderzoek. Bestaande en nieuwe medische interventies en strategieën worden tegenwoordig streng getoetst aan het beste onderzoek in de wetenschappelijke literatuur of worden onderworpen aan onderzoek volgens de gedegen methoden van de klinische epidemiologie. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken ontwikkelen (para)medici nieuwe richtlijnen en dragen daarmee bij aan de kwaliteitsverbetering binnen de zorg en aan effectieve en doelmatige gezondheidszorg. (3)

Ook de verpleegkundige beroepsgroep wordt geschoold op het gebied van Evidence Based Practice. Verpleegkundigen staan niet bekend als “lezers”. In TvZ 1996(1) probeerde men de verpleegkundige te stimuleren, de vakliteratuur beter bij te houden. De titel “Artikelen lezen is ook werken”, geeft aan dat het een moeizame missie was. Vanuit de EBP gedachte is de vakliteratuur een belangrijke bron voor het (wetenschappelijke) bewijs voor het al of niet toepassen van een zinvolle behandeling/verzorging. Door de komst van EBP raakt literatuur(onderzoek) eindelijk ingeburgerd in de verpleegkundige samenleving.

In het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice staat een aardig artikel: “Journal club, een goed idee voor implementatie van EBP”. Het artikel is geschreven door Hester Vermeulen (AMC), Corine Latour (HvA en Dirk Ubbink (AMC) .
De auteurs beschrijven de stimulerende werking van een Journal club voor EBP. Een Journal club, bestaat uit een aantal deskundigen, die een bepaalde (be)handeling aan de kaak stellen, of op zoek zijn naar een bewezen behandeling. Tijdens een Journal Club bijeenkomst bespreken één of twee verpleegkundigen of docenten Verpleegkunde een wetenschappelijk artikel met de overige collega’s. Ze hebben van tevoren de validiteit van het artikel kritisch beoordeeld, de resultaten nader beschouwd en nagedacht over de toepasbaarheid van het bewijsmateriaal in de praktijk. Gedurende een half of een heel uur presenteren zij hun bevindingen, waarna hun collega’s vragen kunnen stellen. Idealiter eindigt de bespreking met vragen over de relevantie van het bewijsmateriaal voor de eigen praktijk, een conclusie en een afspraak over eventuele aanpassingen in de dagelijkse praktijk of afspraken tot implementatie van een vernieuwing. (2 ).

Al eerder schreef ik een blogbericht over de Journal club: BioMed(Critically Commentary) : Journal club
Het artikel van Vermeulen, H, e.a. wilde ik graag onder uw aandacht brengen. Hopelijk beschikt u over het tijdschrift en/of werkt de link in uw (AMC) domein.

Bijl: Het vijfstapsproces van EBP (2)
1. Het formuleren van kritische en beantwoordbare vragen voortkomend uit een klinische onzekerheid.
2. Het op efficiënte wijze zoeken van relevante wetenschappelijke literatuur.
3. Het kritisch beoordelen van de validiteit en de resultaten van deze literatuur.
4. Het beoordelen van de toepasbaarheid van de resultaten in de klinische praktijk.
5. De evaluatie van de gevolgen van een gekozen handelwijze.

Noten:
(1). Artikelen lezen is ook werken. Arink, P. TVZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen 106 (1996) 22, pp.668.
(2). Journal club een goed idee voor implementatie van EBP. Vermeulen, H., C. Latour, D. Ubbink. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 2009;2(april) pp. 18-21. link
(3). Evidence Based Practice-AMC link

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder AMC, Evidence based, verpleegkundige, Verpleegkundigen

Taboes doorbreken: samenwerking arts-verpleegkundige laat te wensen over.

Doorbreek de dilemma’s ~ doorbreek de rituelen.
Samenwerking tussen arts en verpleegkundige is essentieel voor kwaliteit patiëntenzorg.  De samenwerking tussen verpleegkundigen/verzorgenden en artsen beïnvloedt het vasthouden aan zinloze rituelen en daarmee de kwaliteit van zorg. Dit bleek uit reacties op het rapport van het LEVV in 2008 naar onnodige handelingen in de zorg.

Nader onderzoek door het LEVV in samenwerking met de KNMG laat nu zien dat verpleegkundigen en verzorgenden regelmatig voor lastige dilemma’s komen te staan als gevolg van verschil van inzicht of mening met de arts. Bijvoorbeeld rond het wel of niet toedienen van pijnstillers of het moment van ontslag uit het ziekenhuis. Een samenvatting  van het rapport  kunt u downloaden via de website van de LEVV.

zie ook eerder Blogbericht:  Rituelen doorbreken

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, Dokter, Evidence based, Profesional, verpleegkundige, Verpleegkundigen

Rekenles, voor de dokter, de verpleegkundige, de onderwijzer?

Toen ik onlangs bij mijn moeder (88) op bezoek kwam begroette ze  mij met de volgende vraag:
Zijn die artsen daar bij jullie zo dom? Huh!
Ze had in het NRC gelezen dat het AMC artsen op rekenles gaat sturen. Voor iemand die doorgaans tegen artsen opkijkt een droeve constatering. Een dikke onvoldoende dus!
Het persbericht van het AMC zal ongetwijfeld als positieve informatie de perswereld zijn ingestuurd, maar aan het resultaat ervan begon ik nu te twijfelen.  De reactie van mijn moeder (het zal je moeder maar wezen) gaf weinig vertrouwen in het rekenwonder. Na de verpleegkundigen, de onderwijzer kon het niet uitblijven dat ook de dokters een extra les zouden krijgen. Wie volgt? Of is daar naar vragen te dom voor woorden?

Extra rekenles ja/of nee?
Misschien iets om uw persoonlijk budget aan te besteden?

om te oefenen start de: Nationale rekentoets voor verpleegkundigen en verzorgenden link

aanvulling: 10 november 2008de e-learning cursus ‘Medisch rekenen’ – Campusmed. link

Het krantenartikel heeft veel losgemaakt:

nog meer oefening zie de testdemo:

  • Medisch Contact Rekencursus AMC niet verplicht
    Publicatie: Nr. 45 – 7 november 2008. link
  • NRC Handelsblad 7 november 2008
    Arts hoeft helemaal niet op rekenles terug naar vroeger lost niets op. schrijven Koeno Gravemeijer en Jan Maarten Wit.

ter aanvulling:

Wetsvoorstel voor betere taal- en rekenvaardigheden.
27/04/10-IeK. 
Het wetsvoorstel ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ is vandaag aangenomen door de Eerste Kamer. De kern van het wetsvoorstel vormt het Referentiekader taal en rekenen. Hierin staat beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Daarmee wordt het referentiekader een leidraad voor scholen, docenten en onderwijsprogramma’s in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en vormt het de basis voor doorlopende leerlijnen taal en rekenen. Het doel van de invoering van de referentieniveaus is het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden bij leerlingen.  Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking.

 Dit zal ook zeker consequenties hebben voor het rekenopleidings niveau voor de verpleegkundige (opleidingen).

2 reacties

Opgeslagen onder AMC, Arts, Dokter, verpleegkundige, Verpleegkundigen

Rituelen doorbreken

Onder deze titel werd onlangs een interactief referaat gehouden in het AMC. Het blijkt uit onderzoek dat traditionele handelingen (meestal verpleegkundige), inmiddels als onnutte rituelen worden bestempeld.
Er wordt naarstig gezocht naar evidence (bewijs) die deze handelingen al of niet rechtvaardigen. Inmiddels is al van een groot deel vast komen te staan dat het effect nihil is en de belasting (te) groot. Zo vindt niemand het plezierig om 24 uur nuchter te moeten zijn voor de operatie. “ Normaal heb je geen trek, maar als het niet mag knort je maag wel degelijk.”
Goed nieuws: inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat een periode van 2 uur ook ontnuchtert.


Aanbeveling CBO:

Patiënten dienen preoperatief voor electieve operaties slechts 2 uur nuchter gehouden te worden voor heldere dranken en 6 uur voor vast voedsel.

Door het CBO zijn al de nodige richtlijnen opgesteld die de rituelen (k)raken.
Wat te denken van ijzen of föhnen? Ik had er nog nooit van gehoord (zit niet in het vak). Misschien wel zo prettig ook al gaat het hier niet om voorbehouden handelingen. De lust lijkt langzamerhand een last te zijn geworden voor de patiënt en/of de verpleegkundige.
Gelukkig bleek bij de stemrondes, dat 99% van de `praktiserende” aanwezige AMC’ ers, deze rituele dansen niet meer uitvoert.
Trouwens het LEVV doet op dit moment in den lande een vergelijkbaar onderzoek. Zij spreken van dilemma’s.

Zie http://www.levv.nl/fileadmin/sites/levv/PDF/levv_congres/LEVV_enquete_dilemmas.doc

De “rituelen”

· Gebruik van een schapenvacht ter preventie van decubitus

· Inpakken van hielen en ellebogen met vette watten en zwachtels

· Massage ter preventie van decubitus

· Gebruik van hielringen of met water gevulde operatiehandschoenen

· IJzen en föhnen.

· Het gebruik van een windring

· Katheter bij incontinentie ter preventie van decubitus

· Routinematig cliënten fixeren in het kader van valpreventie.

· Fixeren en separeren in de geestelijke gezondheidszorg en in de verstandelijke gehandicaptenzorg

· Preventief laxeren middels lactulose na cardiothoracale operaties

· Patiënt vanaf 24.00 uur nuchter houden voor OK

· Standaard preoperatief scheren.

· Routinematig gebruik van neusmaagsonde na een buikoperatie

· Routinematig tempen van postoperatieve patiënten

· Föhnen bij smetten

· Gebruik van pasta’s of poeders

· Desinfecteren van de huid voor injecties

· Standaard bijhouden van een vochtbalans bij patiënten met een zware cytostaticakuur


Bron: Doorbreek de rituelen: Een overzicht van zinloze rituelen in de zorg en een stappenplan om deze te doorbreken. Plas, M., I. van Engelshoven, J. Mintjes – de Groot Utrecht: LEVV, Utrecht. jan 2008. 38 blz


Overige literatuur:

  • Rituelen en evidence-based handelen in de verpleging: tegenstelling of aanvulling? Hoofdstuk in Handboek Zorgvernieuwing. MANK, A., A. SEMIN-GOOSSENS Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2003, 43 blz

  • Vermeulen, H. Evidence based improvements in postoperative care; on the cutting edge between nursing and medicine. Proefschrift UvA, 2006. 283 blz

2 reacties

Opgeslagen onder AMC, Evidence based, patient, verpleegkundige, Verpleegkundigen, Zonder categorie