Tagarchief: Topsalaris

Top-salariaria: Ofwel de Balkenendenorm.

Salaris –  aria.

Er wordt nog steeds gesproken over de Balkenende norm. We weten allemaal dat het daarbij gaat om het salaris van de minister president. Mogelijk  is het huidige salaris van Balkenende uitgegroeid tot een super topsalaris en menen de dames en heren vanuit o.a. de zorg zich hieraan te moeten spiegelen.
Vastgesteld is weer dat de beloning in veel gevallen nog steeds over de top is, getuige het recentelijk verschenen overzicht van groot verdieners.  http://www.l1.nl/bestand/grootverdieners.

Wetgeving en vele kamervragen ten spijt. Minister Plasterk lijkt als een ware Don Quichot tegen windmolens te vechten.

MEDION DIGITAL CAMERA

Vanwaar alle commotie? Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) in werking getreden.

Het maximum-inkomen (130 procent van het ministerssalaris) ligt op 187.340 euro salaris plus onkosten en pensioenbijdrage, samen 228.599 euro. Daarnaast regelt de wet een maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro en een verbod op bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning. Bestuurders in de zorgsector vallen onder de reikwijdte van deze wet. Voor bestaande gevallen is een overgangsregime vastgesteld. Zittende bestuurders houden maximaal vier jaar lang de salarisafspraken die zij al hadden toen de wet in de Tweede Kamer werd behandeld (najaar 2011). Daarna gaat hun salaris in drie jaar stapsgewijs omlaag naar de norm van de wet. Bij nieuwe benoemingen en herbenoemingen geldt gelijk de nieuwe norm.

Het wordt nog erger. In het regeerakkoord staat dat het maximum-inkomen in de (semi)publieke sector nog verder omlaag gaat: van 130 procent naar 100 procent van het ministerssalaris.
De NVZD (Nederlands Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren) spant een kortgeding aan tegen de Staat vanwege de Wet Normering Topinkomens (WNT)

De NVZD stelde in 2009 een beloningscode (BBZ) op die een soort CAO vormt. Bestuurders van kleine verzorgingstehuizen verdienen minder dan die van academische ziekenhuizen. Het hoogste salaris is ongeveer 240.000 euro per jaar. Ongeveer 15% van de zorgbestuurders verdient meer dan 190.000 euro per jaar
De zorgbestuurders vinden het principieel onjuist dat de overheid beslist over de salarissen. (Pleitnota) 

Op 11 januari 2013  heeft  de voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage , uitspraak gedaan  C/09/432271 / KG ZA 12-1349 LJN: BY8165

De Rechtbank Den Haag oordeelt dat bestuurders van zorginstellingen vallen onder de Wet Normering Topinkomens, waarbij een maximale bezoldiging hoort die niet uitstijgt boven de ‘Balkenendenorm’

Daarnaast lijkt  er een nieuwe trend te ontstaan.  Een aantal toppers zwaait voortijdig af en bedingt daarbij een superregeling, de  “ontbindende vaststellingsovereenkomst” .

Ook daar wordt een salamipolitiek toegepast, stapje voor stapje steeds meer: het onderste wordt uit de kan gehaald.

Wordt dit binnenkort ook bij wet verboden?

Sneu, bij dit alles is dat de hardwerkende gezondheidswerkers minder riant worden betaald.

Complimenten van de patiënt vormen daar de bonus.

Het wordt tijd om een star-ratingsysteem te introduceren, waarbij de patiënt (klant is  koning) aangeeft wie een bonus verdient.

Artikelen NRC.nl, Skipr, Zorgvisie.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder carriere, Loopbaan