Tagarchief: zorgsector

Langs de meetlat: transparantie in de zorgsector getoetst.

Het kan altijd nog beter!

Als men de kwaliteit van zorg wil beoordelen dan zal er gemeten moeten worden. Daarvoor heeft men indicatoren nodig.
Een indicator is een meetbaar fenomeen (meestal een getal) dat een signalerende functie heeft. Wijkt een indicator af van een afgesproken norm dan is bijsturing mogelijk. Indicatoren geven dus een aanwijzing over de mate van kwaliteit van een bepaald aspect van de gezondheidszorg.

Indicator = verschijnsel dat op iets wijst, factor die iets aangeeft (vDale)

Je kunt denken aan:

 • Academische-indicatoren – > UMC
 • Inkoop-indicatoren – > Zorgverzekeraar
 • Keuze-indicatoren – > Patiënt
 • Toezicht-indicatoren (prestatie indicatoren) – > Inspectie
 • Uitkomstindicatoren – geven patiënten en zorgverzekeraars informatie over de effectiviteit van de geleverde zorg.
 • Volume-indicatoren -> Zorginkoop.
 • Zorginhoudelijke indicatoren  ->  Zichtbare zorg

De Algemene Rekenkamer heeft recent een rapport; Indicatoren voor kwaliteit in de zorg uitgebracht over de behaalde resultaten in de zorgsector met betrekking tot transparantie. In hoeverre hebben de initiatieven van het ministerie van VWS toe gewerkt naar de verbetering van de kwaliteit van zorg?
Het blijkt dat de diverse ministers er in de afgelopen 16 jaar niet in geslaagd zijn om de zorgsector zelf voldoende indicatoren te laten ontwikkelen. Ondanks een investering van ca € 31 miljoen, in de afgelopen 5 jaar.De stabiliteit en kwaliteit van de meeste indicatorensets om kwaliteit te meten is te licht bevonden. Bovendien zijn er nauwelijks indicatoren ontwikkeld die de uitkomsten van zorgverlening adequaat kunnen meten.

De bruikbaarheid valt tegen zo concludeert de Rekenkamer.

De minister van VWS is van mening dat inmiddels het «glas half vol» is  met perspectief op verbetering.
De Rekenkamer concludeert dat alles trager verloopt dan gehoopt.

Onlangs bracht de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het rapport Beperkt zicht : Onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van prestatie-indicatoren over de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg uit.
In opdracht van de NFU hebben het AMC, LUMC en Erasmus MC vanaf 2010 onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van prestatie-indicatoren over de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg.
Met betrekking tot kwaliteitsindicatoren voor Borstkanker en Heup/Knievervangingen zijn de volgende bevindingen gerapporteerd:
1) Definities worden verschillend geïnterpreteerd met onvergelijkbare indicatorenscores als gevolg;
2) Grote diversiteit in dataregistratie, data ontsluiting en zelfrapportage door ziekenhuizen;
3) Toename in FTE’s ten behoeve van dataverzameling en rapportage;
4) Gerapporteerde indicatoren zijn beperkt betrouwbaar;
5) Validiteit van de gerapporteerde indicatoren valt in beperkte mate vast te stellen;
6) Zichtbare Zorg indicatoren worden anno 2012 nauwelijks gebruikt voor intern kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen.
Geconcludeerd kan worden dat verdere ontwikkeling noodzakelijk is om kwaliteit van zorg op betrouwbare wijze te meten. De universitair medische centra zullen hier actief aan bijdragen.

Kwaliteitswet zorginstellingen. link
Hoofdstuk II. Eisen. 2-6.
De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt.

meetlat

Bronnen:

 • Indicatoren voor kwaliteit in de zorg: Algemene Rekenkamer. Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 585, nr. 1-2. Den Haag:SDU Uitgevers, maart 2013. 20 blz. pdf
 • Beperkt Zicht: Onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van prestatie-indicatoren over de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg: Amsterdam: Academisch Medisch Centrum UvA, afd. Sociale Geneeskunde, Erasmus Medisch Centrum, Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Leids Universitair Medisch Centrum, Afd. Medisch Besliskunde. Utrecht: NFU, febr 2013. 99 blz. ISBN nummer: 978 90 9027307. pdf   Bijlage. pdf
 • Het resultaat telt 2011. Den Haag: Inspectie voor de gezondheidszorg, jan 2013. 168 blz. pdf
 • Prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen: methodologie van onderzoek 9: meten van de kwaliteit van zorg. Auteurs: Siregar, S., R.H.H. Groenwold, M.I.M. Versteegh, L.A. van Herwerden  Ned Tijdschr Geneeskd 2012;156:A5487 pdf 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Patientgerichtheid, patientveiligeheid, prestatieindicatoren, Ziekenhuizen

Competenties Patientveiligheid anno 2012

Patientveiligheid staat  al jaren hoog op de agenda: de einddatum van het VMS project 2012 komt dichterbij.

Doelstelling:
Alle aan het VMS Veiligheidsprogramma deelnemende ziekenhuizen hebben voor 31 december 2012 een geaccrediteerd/gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS) gerealiseerd
dat voldoet aan de basiseisen uit de NTA 8009:2007. *
(Vanaf 1 januari 2013 is de 2007-versie niet meer van toepassing en geldt toetsing volgens NTA 8009:2011.)

Zijn wij tegenwoordig patientveilig in Nederland?”

Per 25 oktober 2012 zijn 52 ziekenhuizen geaccrediteerd.

bron: VMS

Uit de inventarisatie onder deelnemende ziekenhuizen geeft 90% van de ziekenhuizen aan eind 2012 een gecertificeerd / geaccrediteerd VMS te hebben.

In 2004 onderzocht Rein Willems, toen nog president-directeur Shell Nederland, als gezant voor het programma Sneller Beter en in opdracht van Minister Hoogervorst van VWS, hoe de veiligheid in de zorg vergroot kon worden. Sinds het begin van de jaren ’90 werkt Shell wereldwijd met een systeem om de veiligheid in alle werkprocessen te managen. Opgedane expertise wilde Shell graag delen, omdat de principes van veiligheidsmanagement universeel bleken en ook in de zorgsector navolging verdienen”.

Samenvatting: In de Nederlandse ziekenhuizen overlijden jaarlijks 1.500 tot 6.000 mensen als gevolg van incidenten die te    voorkomen waren geweest.Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt – het kunnen er alleen veel minder zijn. Op basis van eigen ervaringen acht Shell een reductie van het aantal incidenten met 75% haalbaar binnen een  periode van 15 jaar, bij een kostenbesparing op termijn van €  1-3  miljard. Om dit in de zorg te realiseren, is een viertal acties noodzakelijk:

Advies 1:  Alle ziekenhuizen werken in 2008 met een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS).
Advies 2:  Ziekenhuisdirecties eindverantwoordelijk voor veiligheid. 
Advies 3:  Verzekeraars nemen veiligheid en kwaliteit mee in contractbesprekingen.
Advies 4:  De overheid moet daadkracht en verantwoordelijkheid tonen.

Nieuwste VMS persbericht  van 9 november 2012:
Patiëntveiligheid wordt onderdeel van vrijwel al het onderwijs in de curatieve zorgopeidingen.

Op zes leercompetentiegebieden zal worden ingezet:

 • Goed samenwerken in multidisciplinaire teams
 • Effectief communiceren als belangrijke voorwaarde voor veilig werken.
 • Hoe draag je bij aan een cultuur waarbij patiëntveiligheid voorop staat?
 • Wat kun je doen om de risico’s in je werkomgeving te beheersen?
 • Hoe ga je om met omgevings- en menselijke factoren die patiëntveiligheid kunnen beïnvloeden?
 • Hoe ga je pro-actief binnen jouw functie om met incidenten en fouten?

Het initiatief voor het opzetten van ‘Patiëntveiligheid voor onderwijs en opleiding’ is genomen vanuit het VMS Veiligheidsprogramma. Dit is het programma van de Nederlandse ziekenhuizen om de patiëntveiligheid te verbeteren.

Het lijkt mij dat de gezondheidszorg op de goede weg is, maar waakzaamheid blijft geboden.  Patient !

_________________________________________________________________________

Literatuur:

 • Landelijk veiligheidsprogramma leidt niet tot halvering van vermijdbare sterfte in ziekenhuizen Auteurs: Zegers, M., H. Wollersheim. Ned Tijdschr geneeskd 2012:156: A4768. pdf*
 • Staat patientveiligheid aan het begin van een revolutie? Veiligheidsmanagementsystemen worden steeds beter toegepast. Auteur: Herwaarden, E. van. Kwaliteit in Bedrijf 2012: 28: 6 (aug) pp. 28-31. pdf*
 • Veiligheidsindicatoren ziekenhuizen: 2010-2012, Toezicht op het Veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’. Den Haag: IGZ, januari 2011. 24 blz. pdf*
 • Twelve tips for implementing a patient safety curriculum in an undergraduate programme in medicine. Auteurs: Armitage, G., A. Cracknell, K. Forrest, J. Sandars.  Medical teacher 2011 early online 28 February 2011. pdf*
 • Ziekenhuizen boeken voortgang met implementatie veiligheidsmanagementsysteem: Risicobeheersing en toepassing veiligheid op de werkvloer moeten beter.Den Haag: IGZ, juli 2010. 44 blz. pdf *
 • Hier werk je veilig, of je werkt hier niet; eindrapportage Shell Nederland. Den Haag, Shell Nederland. 2004. 19 blz. Sneller Beter -De logistiek in de zorg.  pdf *
   
  *  Mogelijk heeft u geen rechten om het artikel te openen.
   

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Patientveiligheid